Skip to main content

Podmínky použití

Cévní a interní ambulance Opava je majitelem, pořizovatelem a provozovatelem serveru www.cevni-opava.cz s adresou domovské stránky www.cevni-opava.cz a je v souladu s právními předpisy České republiky oprávněna k jejich šíření. Používáním serveru Cévní a interní ambulance Opava prohlašujete, že jste porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami používání. Cévní a interní ambulance Opava si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit či aktualizovat a proto doporučujeme, abyste si při každé návštěvě ověřili, že s jejich zněním souhlasíte. Cévní a interní ambulance Opava může kdykoliv změnit obsah i způsob fungování serveru www.cevni-opava.cz a omezit jeho dostupnost (ať už jako celku nebo vybraných součástí) všem návštěvníkům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.

Server www.cevni-opava.cz využívá cookies k ukládání informací na váš počítač, aby zvýšil funkčnost svých internetových stránek a zdokonalil jejich vlastnosti. Všechny cookies na našich stránkách můžete vymazat či zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě přestanou být funkční. Váš následný pohyb na stránkách je brán jako souhlas s užíváním cookies pro tento www server.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

 • Každý uživatel vstupuje na server www.cevni-opava.cz a používá jej na vlastní riziko. Cévní a interní ambulance Opava neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu serveru www.cevni-opava.cz.
 • Cévní a interní ambulance Opava neodpovídá za jakékoliv škody, ať už přímé nebo nepřímé, vzniklé v souvislosti s užíváním serveru www.cevni-opava.cz, ani za škody vzniklé z důvodu částečné či úplné nefunkčnosti serveru www.cevni-opava.cz.
 • Cévní a interní ambulance Opava neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na serveru www.cevni-opava.cz a neručí ani za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy zveřejněny na serveru www.cevni-opava.cz.

Šíření obsahu serveru Cévní a interní ambulance Opava

Obsah serveru www.cevni-opava.cz a jednotlivé nástroje, jež tvoří součást serveru www.cevni-opava.cz, nesmí třetí strana bez předchozí písemné dohody využívat pro svou výdělečnou činnost či je nabízet svým klientům jako své vlastní. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu serveru www.cevni-opava.cz.

Máte oprávnění používat dokumenty z tohoto serveru za předpokladu, že:

 • všechny kopie budou zahrnovat níže uvedenou doložku o autorských právech
 • použití těchto dokumentů ze serveru www.cevni-opava.cz je určeno pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a tyto dokumenty nebudou zkopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači ani vysílány v žádném druhu média
 • dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány. Použití za jiným účelem je trestné podle občanského nebo trestního práva.

PŮVOD INFORMACÍ

Server www.cevni-opava.cz obsahuje fakta, analýzy, názory a doporučení jednotlivců a organizací, které odpovědní pracovníci Cévní a interní ambulance Opava považují pro uživatele serveru za zajímavé. Veškeré informace na stránkách www.cevni-opava.cz musí proto být vztahovány k okamžiku jejich prvotního zveřejnění. Vzhledem k rizikům, která s sebou elektronická distribuce informací nese, může při přenosu informací dojít ke zpoždění, nepřesnosti či změně obsahu, za kterou Cévní a interní ambulance Opava nezodpovídá.

Cévní a interní ambulance Opava a její dodavatelé se zříkají všech záruk a podmínek týkajících se informací včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnických práv a neporušení smlouvy. Cévní a interní ambulance Opava není v žádném případě odpovědná za žádné škody, tudíž ani za škody vzniklé následkem ztráty použitelnosti, dat nebo zisku.

Použití registračních informací:

 • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
 • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
 • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky Cévní a interní ambulance Opava a nebudou poskytnuty třetím osobám.
 • Server www.cevni-opava.cz a jeho provozovatel, Cévní a interní ambulance Opava, si vyhrazují právo použít e-mailové adresy zákazníků k zasílání informací o novinkách a nových službách serveru www.cevni-opava.cz. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany serveru www.cevni-opava.cz kdykoliv zakázat, a to buď již při prvotní registraci či odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
 • Cévní a interní ambulance Opava učiní vše, co je v jejích silách, aby ochránila data uživatelů serveru www.cevni-opava.cz před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Rozšíření požadovaných informací:

 • V případě soutěží, kvízů či podobných aktivit může server www.cevni-opava.cz po účastnících takové akce požadovat i další osobní údaje, které jsou podle platných právních předpisů potřeba pro ověření totožnosti osoby, účastnící se dané akce, nebo podle způsobu organizace potřeba k uvědomění případných vítězů či k distribuci výsledků dle předem zveřejněných podmínek. Tyto rozšířené údaje nebudou poskytovány třetím osobám.
 • Jakékoliv informace, jež uživatel serveru www.cevni-opava.cz poskytne třetím osobám při koupi zboží, služeb či jiné činnosti, zprostředkované serverem www.cevni-opava.cz, jsou chráněny dle pravidel tohoto partnera a nevztahuje se na ně toto ujednání.

Podle Zákona má každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (Cévní a interní ambulance Opava) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.